Ege Özel Çocuklar Vakfı

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma

Değerli Başvuran,

Ege Özel Çocuklar Vakfı olarak, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın özel eğitim veren gönüllülerden online eğitim almasını sağlamak amacı ile başlattığımız Uzaktan Eğitim Projesi’ne gönüllü öğretmen olarak yaptığınız başvuru sırasında tarafınıza ilişkin kişisel verileriniz kaydedilmektedir.

Uzaktan Eğitim Projesi’ne gönüllü öğretmen olarak yaptığınız başvuru sırasında, tarafınıza ait telefon numarası, isim, soyisim, doğum tarihi, yaşadığınız il, mezuniyet durumunuz ve mezuniyet durumunuza ilişkin resmi belgeniz kaydedilmektedir.

Tarafınızca yapılan başvuru, başvuru yaptığınız tarihten itibaren 30 gün içinde incelenerek olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır. Tarafınızca yapılan başvurunun inceleme süresi içinde, tarafınıza ait kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanacaktır. İşbu süre zarfında, tarafınıza ait kişisel verileriniz, Vakfımızın proje yöneticileri ile işbu projeye ilişkin yazılım ve barındırma(hosting) hizmet sağlayıcıları dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Tarafınızca yapılan başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, tarafınıza bilgilendirme yapılacak ve başvurunuzun olumsuz sonuçlandığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde, tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız çocuğa ait yukarıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz geri dönüşümü imkansız şekilde fiziksel ve dijital olarak imha edilecektir.

Tarafınızca yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Vakfımız tarafından işbu aydınlatma formunda belirtilen şartlar dahilinde, işlenme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir. Vakfımız tarafından işlenen ait kişisel verilerinizin gizliliği ve korunmasına ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak, kişisel ve özel nitelikli verilerinizin güvenliğini sağlanacaktır.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında taahhüt edilen online eğitim hizmetine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tarafınıza özel fırsatların geliştirilmesi ve bildirilmesi ile işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilmektedir.

Vakfımız tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen tarafınıza ait kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Vakfımız tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt dışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ile hizmet alınan alt yüklenici şirketler ile Vakfımıza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Tarafınız ve adına başvuru yaptığınız çocuğa ait tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenme amacının ortadan kalkmasından itibaren 90 gün süre içinde tarafımızca geri dönüşümü imkansız şekilde imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi gereğince sahip olduğunuz haklarınız:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafınıza ait kişisel verilerinizin Vakfımız tarafından yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesi ve aktarılması, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır.